CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PTS

Bảo hành 24 tháng tại nhà, chỉ có tại  PTS

TIN TỨC

Đọc Thêm
    SELECT `mk_post`.`idPo`, `mk_post`.`View`, `mk_post`.`TieuDe`, `mk_post`.`TieuDeKD`, `mk_post`.`GiaBan`, `mk_post`.`GiaGoc`, `mk_post`.`UrlHinh`, `mk_post`.`TomTat`, `mk_post`.`NgayDang`, `mk_post_option`.`Option`, `mk_post_option`.`Support`, `mk_catalog_relative`.`idLoai` FROM `mk_post`, `mk_post_option`, `mk_catalog_relative` WHERE `mk_post`.`idPo` = `mk_post_option`.`idPo` and `mk_post`.`idPo` = `mk_catalog_relative`.`idPo` and `mk_post`.`AnHien` = 1 and `mk_post`.`idGroup` = 2 and mk_post.idGroup = 2 GROUP BY `mk_post`.`idPo` Order By `mk_post`.`GiaBan` asc, `mk_post`.`ThuTu` desc, `mk_post`.`idPo` desc Limit 4
  • Khóa Cửa Vân tay

    08 - 08 - 2022 | Lượt xem: 46

Bảo hành 24 tháng tại nhà, chỉ có tại  PTS

TIN TỨC

Đọc Thêm
    SELECT `mk_post`.`idPo`, `mk_post`.`View`, `mk_post`.`TieuDe`, `mk_post`.`TieuDeKD`, `mk_post`.`GiaBan`, `mk_post`.`GiaGoc`, `mk_post`.`UrlHinh`, `mk_post`.`TomTat`, `mk_post`.`NgayDang`, `mk_post_option`.`Option`, `mk_post_option`.`Support`, `mk_catalog_relative`.`idLoai` FROM `mk_post`, `mk_post_option`, `mk_catalog_relative` WHERE `mk_post`.`idPo` = `mk_post_option`.`idPo` and `mk_post`.`idPo` = `mk_catalog_relative`.`idPo` and `mk_post`.`AnHien` = 1 and `mk_post`.`idGroup` = 2 and mk_post.idGroup = 2 GROUP BY `mk_post`.`idPo` Order By `mk_post`.`GiaBan` asc, `mk_post`.`ThuTu` desc, `mk_post`.`idPo` desc Limit 4
  • Khóa Cửa Vân tay

    08 - 08 - 2022 | Lượt xem: 46

sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng